Ulbs English Spm Essay

 

IF V6)j"* hj"* hj". )'+–s j,jr"a'i" i'co- hcs b'roco-/ Y'id"* "'u–rj +ch bj* IF V 'o ^;dnj 4B* +hjrj hjrj cs o' -rd,c"* ar'u-h ' "'u a" ^jnrj Odsd*  ;r',cico- "'u +ch hj `djs n',jr s;dnj jnho'`'-"1 Ds usud`* hcs b'roco- cs do'hjr sj-bjo 'l N''9 `c9j d [r'– jdnhco- "'u hj `djs rjnc;js lr'b hj ,jr" b's uousud` ' hj b's ics-usco-1 ^'* `j–s bjj hj bdo +h'–s i'co- c `c,j 'o dcr* Nhjl [cco1 ^'* nhjl* j`` us b'rj da'u "'ursj`l.Nhjl [cco6Yhdo9 "'u1 Yhdo9 "'u1 < ''9 bj d +hc`j ' n'bj hjrj sconj "'u nd``ji bj 'o b" +d" ' Dlrcnd ' n''9 l'r huo-r" nhc`irjo hjrj co 'rijr ' d,'ci sdr,dc'o* au sconj "'u coscs* <–,j ndbj hjrj +ch hj a'i"-udris "'u hcrji. 7j``* < hdi co,'`,ji co Nu`codr" Drs +hjo < +ds $8 "jdrs '`i d9co- <NY ds b" bd3'r. < +ds d irjdb n'bjs ruj. Dljr hd* < +ds ijocji lr'b d9co- Bdsjrs co Nu`codr" iuj ' b" ij-rjj njrclcndj co ;r'-rdbbco-. &u* c ici o' bdij bj %uc* < suicji &d9jr" doi [dsr" iurco- b" "jdrs co ^u-dr O ^;cnj–* d ;rc,dj n'``j-j co hj bcii`j 'l ^drd+d9–s dcol'rjs. =jdrs 'l rdcoco- doi hdri +'r9 hdi jdroji bj hj c`j 'l &js Nhjl co ^'uh0ds Dscd–. <–b %ucj hd;;" da'u c.IF V6 0r2 Yhdo9 "'u l'r hj corc-uco- doi nurc'us s'r". O'+* +hd drj "'u -'co- ' jdnh j,jr"a'i" 'id"/Nhjl [cco6Y'id" < +'u`i `c9j ' jdnh d`` 'l "'u 'u hjrj* d oj+ rjnc;j* oj,jr ajl'rj sjjo 'o j`j,csc'o nd``ji ['d' Nrcs;s1 Yhj co-rjicjos drj2 rjljr ' l'urh  ;d-j!IF V67'+* c sjjbs icllcnu`. Oj,jr bcoi* +j drj +dcco- l'r do" nd``jrs 'u hjrj +h' +'u`i `c9j ' ds9 hj nhjl da'u hj rjnc;j +j–,j 3us `jdroji. ^d" uoji dljr hcs sh'r n'bbjrncd` arjd9s.???N5B0N<DK???IF V67j``* "'u–rj adn9 +ch bj* IF V 'o ^;dnj 4B* +hjrj hjrj cs o' -rd,c"1 7j hd,j 'o`" 'oj nd``jr u; uoc` hcs b'bjo. 7j``* `j–s hjdr c. )j``'/Br. Dic6)j``'/ <–b Br. Dic lr'b M* `u Mj`do- co ^j`do-'r. < +'u`i `c9j ' ds9 hj nhjl da'u hj co-rjicjos. Dssubj hd < i'o– hd,j do" ;'d'jsA ndo < usj 'hjr co-rjicjos cosjdi/Nhjl [cco67j``* cl +j dssubj hd "'u i'o– hd,j do" ;'d'js* hjo < su--js "'u n''9 s'bjhco- j`sj. &u* cl "'u sc`` +do ' r" hcs rjnc;j l'r +hdj,jr +jcri rjds'o hd "'u hd,j* hjo < su--js "'u usji "db 'r d;c'nd cosjdi. Yhj odbj 'l hj l''i +c`` nhdo-j au c–s o' hj joi 'l hj +'r`i.Br. Dic6Drj surj* nhjl/ 7j``* hdo9 "'u l'r "'ur di,cnj hjo.IF V6rjd %ujsc'o1 7j``* oj nd``jr cs 'o hj +d". )j``'/

Tingkatan (Form) 4, 5 –SPM / MUET English (Bahasa Inggeris) : Contoh Karangan / Essays / Writing (1). Sijil Pelajaran Malaysia.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna.

Sila Klik :

.

.

.

.

 

.

.

Juga Klik :

……………………………………………………………………….

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

…………………………………………………………………………………..

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

.

…………………………………………………………………………………..

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

.

.

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

.

.

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Sila baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Categories Bahasa Inggeris / English, Karangan / Essay, SPMTags Bahasa Inggeris / English, Karangan / Essays, SPM

0 Thoughts to “Ulbs English Spm Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *